Tổng cục

trang định hướng Wikimedia

Tổng cục có thể là:

  • Tổ chức Chính phủ Việt Nam: Tổng cục thuộc Bộ