Tổng cục

trang định hướng Wikimedia

Tổng cục có thể là:

  • Tổ chức Chính phủ Việt Nam: Tổng cục thuộc Bộ
  • Tổng cục Hải quan (tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính)