Tổng cục Ukraine

Tổng tham mưu nhà nước Ukraine là một ủy ban nhà nước cách mạng lâm thời của Cộng hòa Nhân dân Ukraina, ban đầu được thành lập vào ngày 13–14 tháng 11 năm 1918 trong một phiên họp của Liên minh Quốc gia Ukraine nổi dậy chống lại chế độ của Skoropadsky. Trong cuộc lật đổ của Pavlo Skoropadsky, nó được đặt tên là Hội đồng điều hành các vấn đề nhà nước (tiếng Ukraina: Рада Завідуючих Державними Справами). Quyền hạn của nó đã được Đại hội Lao động Ukraine mở rộng vào ngày 23-28 tháng 1 năm 1919.

Sau những nỗ lực không thành công để tập hợp các thành viên của ủy ban, nó giải thể vào ngày 10 tháng 11 năm 1920. Vào ngày 12 tháng 11 năm 1920 theo 'Luật về Cơ quan quyền lực tối cao tạm thời và Hệ thống lập pháp của UNR', hội đồng điều hành được cải tổ thành một chính phủ đơn lẻ.

Tham khảoSửa đổi