Tổng tư lệnh

Tổng tư lệnh thường được dùng để chỉ người giữ chức vụ chỉ huy toàn bộ quân đội, hay mở rộng là chỉ huy toàn bộ các lực lượng vũ trang, trên một khu vực địa lý cấp quốc gia hoặc tương đương. Trong tổ chức của một quốc gia, chức vụ Tổng tư lệnh là chức vụ chỉ huy quân sự cao nhất, nên còn được gọi là Tổng tư lệnh tối cao.

Chức vụ tổng tư lệnh quân đội của một quốc gia thường do Nguyên thủ quốc gia (Quốc vương, Nữ hoàng, Tổng thống) đó nắm, một số trường hợp do lãnh đạo cao nhất của Chính phủ nắm (Thủ tướng Nhật Bản, Úc...).

Việt NamSửa đổi

Việt Nam, chức vụ Tổng tư lệnh ban đầu được giao cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đầu tiên và duy nhất được giao nắm giữ chức vụ này.

Hiện nay người nắm chức danh Tổng Tư lệnh tối cao thống lĩnh toàn bộ Các Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam theo Hiến pháp là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng do Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa độc đảng, Đảng Cộng sản lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lãnh đạo Quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt nên Tổng Bí thư (kiêm Bí thư Quân uỷ Trung ương) trở thành chức danh lãnh đạo tối cao đối với Quân đội trên thực tế.

Tham khảoSửa đổi