Trong tiếng Việt, tụng kinh thường là một hoạt động thờ phượng trong một số tôn giáo. Và có thể là: