Tứ đại hộ pháp nguyên soái là bốn vị thần hộ pháp trong Đạo giáo, đứng đầu ba mươi sáu vị Thiên tướng dưới trướng Huyền Thiên Thượng Đế.

Tứ đại hộ pháp nguyên soái có nhiều phiên bản khác nhau, phiên bản thường thấy gồm:

Trong bốn đại nguyên soái này, Triệu nguyên soái Triệu Công Minh và Quan nguyên soái Quan Vũ được thờ như là vị thần tài giữ của cải, được các nhà buôn bán thờ. Mã nguyên soái được xem như một vị thiên vương, có thuyết cho rằng ông là hỏa thần phương Nam.

Tham khảo sửa