Tứ phân vị là đại lượng mô tả sự phân bố và sự phân tán của tập dữ liệu. Tứ phân vị có 3 giá trị, đó là tứ phân vị thứ nhất, thứ nhì, và thứ ba. Ba giá trị này chia một tập hợp dữ liệu (đã sắp xếp dữ liệu theo trật từ từ bé đến lớn) thành 4 phần có số lượng quan sát đều nhau.

Giá trị tứ phân vị thứ hai Q2 chính bằng giá trị trung vị

Giá trị tứ phân vị thứ nhất Q1 bằng trung vị phần dưới

Giá trị tứ phân vị thứ ba Q3 bằng trung vị phần trên

Ví dụ: Tập dữ liệu bao gồm {5, 7, 9, 14, 25, 34, 48}

Tập dữ liệu trên có giá trị như thế nào thì không cần biết!

Trung vị của tập dữ liệu phần dưới {5, 7, 9} là 7

Và trung vị của tập dữ liệu phần trên {25, 34, 48} là 34

Vậy Q1 = 7

Q2 = 14

Q3 = 34

Tham khảoSửa đổi

  • Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Nhà xuất bản Thống kê. Năm 2008.

Xem thêmSửa đổi