Tức

trang định hướng Wikimedia

Tức có thể chỉ:

  • Lợi tức, tiền lãi.
  • Huyện Tức trực thuộc địa cấp thị Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.