Tử Cao (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tử Cao hay Tư Cao có thể là tên của những người Trung Quốc sau:

Người và nhân vật hư cấu mang tên Tử Cao (子高)Sửa đổi

NgườiSửa đổi

Nhà ThươngSửa đổi

 • Tử Cao (子高), tên huý của Tiểu Giáp (小甲), vị vua thứ bảy (trị vì 1666–1650 TCN) của nhà Thương.

Thời Xuân ThuSửa đổi

 • Quốc Tử Cao (zh) (国子高), quan nước Tề thời Xuân Thu (771–476 TCN).
 • Công tử Cao (zh) (公子高), con Khương Tề Văn công và là thuỷ tổ của Cao thị nước Tề, ông nội của Cao Hề (zh) (ss. 686 TCN).
 • Thẩm Chư Lương (沈諸梁) hay Diệp công (叶公) (529–sau 479 TCN), tên chữ là Tử Cao (子高), thừa tướng nước Sở.
 • Công tử Kỳ (zh) (公子祁), tên chữ là Tử Cao (子高), con của Khương Tề Huệ công (trị vì 608–559 TCN).

Thời Chiến QuốcSửa đổi

 • Công tử Cao (zh) (公子高) (ss. 334, 323 TCN), con Ngụy Huệ công.
 • Khổng Xuyên (zh) (孔穿), tên chữ là Tử Cao (子高), hậu duệ Khổng Tử thời Chiến quốc, có thể là người cùng thời với Công Tôn Long (325–250 TCN).

Nhà TầnSửa đổi

Nhà HánSửa đổi

 • Phùng Thương (zh) (冯商), tên chữ là Tử Cao (子高), sử gia dưới triều Hán Thành đế (trị vì 51–7 TCN).
 • Trương Sưởng (zh) (張敞) (m.48 TCN), tên chữ là Tử Cao (子高), quan nhà Hán.
 • Đường Lâm (zh) (唐林), tên chữ là Tử Cao (子高), viên quan dưới triều Hán Ai đế (trị vì 27–1 TCN).
 • Lưu Hoằng (zh) (劉弘) (ss.189), tên chữ là Tử Cao (子高), quan nhà Đông Hán, chức Tư không (司空).
 • Đổng Trọng (zh) (董重) (m.189), tên chữ là Tử Cao (子高), cháu gọi cô của Đổng Thái hậu, mẹ Hán Linh đế.

Thời Tam QuốcSửa đổi

 • Tôn Đăng (孫登) (209–241), tên chữ là Tử Cao (子高), thái tử nhà Đông Ngô.

Nhà TấnSửa đổi

 • Tô Tuấn (蘇峻) (m.328), tên chữ là Tử Cao (子高), tướng nhà Đông Tấn.

Nam Bắc triềuSửa đổi

 • Hình Kháng (邢亢), tên chữ là Tử Cao (子高), con của viên quan Bắc Ngụy, Hình Yên (zh) (478–528).
 • Đái Tử Cao (戴子高), được nhắc đến trong Vân Tôn tuỳ bút (zh) của Đào Nguyên Trân (zh) và là người cùng thời với Tiêu Luân (zh) (507–551), con Lương Vũ đế.
 • Hàn Tử Cao (韩子高) (538–567), tướng nhà Trần, sủng thần của Trần Văn đế.
 • Vương Tháo (zh) (王操), tên chữ là Tử Cao (子高), thượng thư lệnh dưới triều Tây Lương Minh đế (trị vì 542–585).

Nhà ĐườngSửa đổi

 • Trịnh Tử Cao (郑子高), cha của viên quan nhà Đường, Trịnh Phái (zh) (738–796).

Nhà TốngSửa đổi

 • Giáp Kiều (郟僑), tên chữ là Tử Cao (子高), con của viên quan nhà Tống, Giáp Đản (zh) (1038–1103).
 • Trần Khắc (zh) (陳克) (1081–1137), tên chữ là Tử Cao (子高), viên quan dưới triều Tống Cao Tông.
 • Phương Sơn Kinh (zh) (方山京), tên chữ là Tử Cao (子高), trạng nguyên năm 1262 dưới triều Tống Lý Tông.

Nhà MinhSửa đổi

 • Lưu Tung (zh) (劉崧) (1321–1381), tên chữ là Tử Cao (子高), viên quan dưới triều Hồng Vũ đế.
 • Lục Tử Cao (zh) (陸子高) (1354–1431), cống sĩ dưới triều Hồng Vũ đế.
 • Mã Kinh (zh) (马京) (m.1411), tên chữ là Tử Cao (子高), tiến sĩ nhà Minh năm 1385.
 • Trịnh Sầm (zh) (鄭岑) (s.1420), tên chữ là Tử Cao (子高), tiến sĩ nhà Minh in 1454.
 • Quách Tử Cao (郭子高), ông của tiến sĩ nhà Minh năm 1475, Quách Thân (zh) (1448–1513), và là cụ của một tiến sĩ khác năm 1517, Quách Tự (zh).
 • Tôn Thăng (zh) (孙升) (1501–1560), tên chữ là Tử Cao (子高) hay Chí Cao (志高), tiến sĩ nhà Minh năm 1535.
 • Lý Kiều (zh) (李侨) (ss. 1544), tên chữ là Tử Cao (子高), tiến sĩ nhà Minh năm 1544.
 • Phan Nhất Quế (zh) (潘一桂) (ss. 1559), tên chữ là Tử Cao (子高), tiến sĩ nhà Minh năm 1559.

Nhà ThanhSửa đổi

 • Đái Vọng (zh) (戴望) (1837–1873), tên chữ là Tử Cao (子高), học giả thời Hàm Phong đế.

Trung Quốc hiện đạiSửa đổi

Nhân vật hư cấuSửa đổi

Người mang tên Tử Cao (子羔)Sửa đổi

 • Cao Sài (zh) (高柴) (thế kỷ thứ 6–5 TCN), tên chữ là Tử Cao (子羔), đệ tử Khổng tử.
 • Khương Tử Cao (zh) (姜子羔), chính trị gia nhà Minh, đỗ tiến sĩ năm 1553, cháu nội của một tiến sĩ khác năm 1502, Khương Vinh (zh).

Người mang tên Tư Cao (諮皋)Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi