Tử Mai Tịnh Chu

Tử Mai Tịnh Chu (zh: 子梅淨周, Zimei Jingzhou, 1596-1648), Thiền sư Trung Quốc,từng sống vào cuối triều nhà Minh đầu thời nhà Thanh, thuộc đời pháp thứ 29 Tông Tào Động. Còn gọi là Tịnh Chu An Cát(zh: 淨周安吉), sư là môn đệ đắc pháp của Thiền sư Thụy Bạch Minh Tuyết (zh: 瑞白明雪) và có pháp tử là Thiền sư Nhất Cú Tri Giáo.

Cơ duyênSửa đổi

Sư là người quê ở Diêm Quan, thành phố Hải Ninh (tỉnh Giang Tô). Lúc còn nhỏ, sư thấy trong thôn có người mất bèn giác ngộ lý sinh tử vô thường, tự than rằng:" Một hơi thở ra không thở vào nữa, biết nương vào đâu mới có thể an thân lập mệnh?". Từ đó sư bắt đầu khởi ý chí tu hành và cạo đầu xuất gia, sau sư theo Thiền sư Thụy Bạch Minh Tuyết tu học; chuyên tâm thực hành pháp tham thoại đầu. Một hôm sư đọc kinh Lăng Nghiêm đến câu: " Đức Phật nhắc A-nan:"Đây chẳng phải là tâm ngươi!", bèn khởi nghi tình tha thiết.

Sư tính tình chan hòa điềm đạm, đối đãi rộng lượng với mọi người, luôn đề cao nguyên tắc, tinh thần trì giới luật.

Ngày nọ, sư cùng đại chúng kiết chế, đả thiền thất (nhập thất) để tham cứu thoại đầu, quyết tâm liễu ngộ. Qua 21 ngày tham cứu trong Thiền đường thì sư đại ngộ và được Thiền sư Thụy Bạch Minh Tuyết ấn khả. Sau đó, Thiền sư Thụy Bạch đến trụ trì ở Biện Sơn, sư cũng đi theo làm thị giả để hầu cận thầy. Một hôm, ngài hỏi:

Mưa rửa phai nhạt nụ đào hồng

Gió lay nhẹ nhàng cành liễu biếc

Câu nào là tâm, câu nào là cảnh?

Sư đáp: Đuốc bạc ánh sáng làm lạnh bức lụa bình phong.

Tổ nghe thấy rất xem trọng và ấn khả chứng minh, truyền pháp cho sư.

Sau sư đến chùa An Cát (tỉnh Hồ Châu) và bắt đầu giáo hóa đồ chúng. Sư thường khai thị Thiền ngữ cho đồ chúng và truyền dạy pháp môn tham thoại đầu, Vào năm Thuận Trị thứ 5, một hôm, sư gọi chúng đến nói kệ thị tịch rồi an nhiên ngồi kiết già mà tịch. Sư thọ 52 tuổi, tăng lạp 38 năm. Chúng môn đệ thương nhớ lập tháp trang nghiêm để thờ xá lợi của sư tại núi Kỳ Đường (Hồ Châu).

= Tham khảoSửa đổi

=

  1. Thiền Uyển Kế Đăng Lục, Thiền sư Từ Sơn soạn, Thích Thiện Phước dịch Việt.
  2. Ngũ Đăng Toàn Thư.