Tự khanh (寺卿, Chief Minister) là chức quan đứng đầu một cơ quan Lục tự.

Thời Nguyễn:

Thuộc cấp của chức Tự khanh (hoặc khanh thuộc cơ quan Thượng bảo tào) là Tự thiếu khanh (hoặc thiếu khanh thuộc cơ quan Thượng bảo tào).