Tafuchi (達勃期 Đạt Bột Kì?, ?-1414) là vua đời thứ tư của vương quốc Nam Sơn trên đảo Okinawa. Ông trị vì từ năm 1413 đến năm 1414. Tafuchi nguyên là án ti của Tomigusuku và là con trưởng của vua Oueishi, huynh trưởng của vua Ououso. Năm 1414, Tafuchi phát động làm loạn, đem quân giết chết Ououso rồi tự lập làm vua. Án ti các nơi sau này khởi binh diệt trừ Tafuchi, lập con trưởng của Ououso là Taromai làm vua.[1][2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Cầu dương ký sự quyển 2:"……(Thượng Tư Thiệu vương) năm thứ 9, Anh của vua Sơn Nam là Đạt Bột Kì mưu giết vua Uông Ứng Tổ. Sơn Nam vương không có con cái nối dõi, phút lâm chung, để lại di mệnh cho em là Uông Ứng Tổ trông coi việc nước. Vĩnh Lạc năm thứ 2, Uông Ứng Tổ nhận sắc phong từ triều đình. Người em là Đạt Bột Kì tâm địa hẹp hòi. Vĩnh Lạc năm thứ 12, lập mưu giết Ứng Tổ đoạt lấy ngôi vua.【Uông Ứng Tổ tại vị được 11 năm】Các trại quan cùng đám án ti hợp binh giết chết Đạt Bột Kì, chọn con trưởng của Uông Ứng Tổ là Tha Lỗi Mỗi trông coi việc nước. ……"
  2. ^ Trung Sơn thế phả quyển 4:"……Vĩnh Lạc năm thứ 2, Uông Ứng Tổ nhận sắc phong từ triều đình. Người em là Đạt Bột Kì tâm địa hẹp hòi. Vĩnh Lạc năm thứ 12, lập mưu giết Ứng Tổ đoạt lấy ngôi vua.【Uông Ứng Tổ tại vị được 11 năm】Các trại quan cùng đám án ti hợp binh giết chết Đạt Bột Kì, chọn con trưởng của Uông Ứng Tổ là Tha Lỗi Mỗi trông coi việc nước. ……"