Tam Cầntỉnh cũ ở Nam Bộ Việt Nam vào thời Việt Nam Cộng hòa, tồn tại trong năm 1956. Tỉnh lỵ đặt tại Trà Ôn.

Lịch sử sửa

Tỉnh Tam Cần được thành lập theo Sắc lệnh số 16-NV ngày 17 tháng 2 năm 1956 của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Đất đai tỉnh Tam Cần lấy từ các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, bao gồm 4 quận:

  • Quận Cầu Kè (trước đây thuộc tỉnh Cần Thơ)
  • Quận Tiểu Cần (trước đây thuộc tỉnh Trà Vinh)
  • Quận Trà Ôn (trước đây thuộc tỉnh Cần Thơ)
  • Quận Vũng Liêm (trước đây thuộc tỉnh Vĩnh Long).

Ngày 22 tháng 10 năm 1956, tỉnh Tam Cần hợp nhất với tỉnh Trà Vinh thành tỉnh Vĩnh Bình.

Hai quận Cầu Kè và Tiểu Cần nay là hai huyện thuộc tỉnh Trà Vinh, còn hai quận Trà Ôn và Vũng Liêm nay là hai huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa