Mở trình đơn chính

Tay trong tiếng Việt có thể là: