Temotu là một tỉnh cực đông của quần đảo Solomon. Với tên trước đây được biết tỉnh đảo Santa Cruz. Nó bao gồm, về cơ bản, gồm hai chuỗi đảo chạy song song với nhau từ tây bắc xuống đông nam.

Vị trí tỉnh Temotu trong quần đảo Solomon

Các đảo sửa

Những đảo, nhóm đảo cấu thành nên tỉnh Temotu:

Thủ phủ của tỉnh là Lata, nằm ​​trên Nendö, là đảo lớn nhất và quan trọng nhất trong quần đảo Santa Cruz.

Dân cư sửa

Dân số của tỉnh Temotu được thống kê 2009 là 21,362 người. Trong đó ở Santa Cruz chủ yếu là người Melanesia, mặc dù các cư dân của Tikopia, Anuta, quần đảo Duff và một số ở quần đảo Reef là người Polynesia.

Ngôn ngữ sửa

Các ngôn ngữ được nói trên địa bàn tỉnh bao gồm tất cả chín ngôn ngữ Temotu, cộng với hai ngôn ngữ outlier Polynesian: Vaeakau Taumako và Tikopia.

Tham khảo sửa