Thành bang hay Polis (/ˈpɒlɪs/; tiếng Hy Lạp: πόλις [pólis]), số nhiều poleis (/ˈpɒlz/, πόλεις [póleːs]), có nghĩa là thành phố ở Hy Lạp. Trong sử ký hiện đại, "Polis" thường được sử dụng để chỉ đến thành bang Hy Lạp cổ đại, chẳng hạn như Athena cổ điển và những thành phố đương thời, vì vậy Polis thường được dịch là Nhà nước thành bang.

Đọc thêm

sửa
 • Hansen, Mogens Herman. Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State. Oxford: Oxford University Press, 2006 (hardcover, ISBN 0-19-920849-2; paperback, ISBN 0-19-920850-6).
 • Mogens Herman Hansen (ed), The Ancient Greek City-State. Symposium on the occasion of the 250th anniversary of The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, July, 1-4 1992. [Acts of the Copenhagen Polis Centre vol. 1], Copenhagen 1993 (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filosofiske Meddelelser 67)
 • Mogens Herman Hansen (ed), Sources for The Ancient Greek City-State. Symposium August, 24-27 1994. Acts of the Copenhagen Polis Centre vol. 2, Copenhagen 1995 (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk- filosofiske Meddelelser 72)
 • Mogens Herman Hansen (ed), Introduction to an Inventory of Poleis. Symosium August, 23-26 1995. Acts of the Copenhagen Polis Centre vol. 3, Copenhagen 1996 (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk- filosofiske Meddelelser 74)
 • Mogens Herman Hansen, The Polis as an Urban Centre and as a Political Community. Symposium August, 29-31 1996. Acts of the Copenhagen Polis Centre vol. 4, Copenhagen 1997 (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk- filosofiske Meddelelser 75)
 • Mogens Herman Hansen (ed), Polis and City-State. An Ancient Concept and its Modern Equivalent. Symposium, ngày 9 tháng 1 năm 1998. Acts of the Copenhagen Polis Centre vol. 5, Copenhagen 1998 (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filosofiske Meddelelser 76)
 • Mogens Herman Hansen (ed), The imaginary polis. Symposium, January 7–10, 2004. Acts of the Copenhagen Polis Centre vol. 7, Copenhagen 2005 (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filosofiske Meddelelser 91)
 • Mogens Herman Hansen & Kurt Raaflaub (edd), Studies in the Ancient Greek Polis. Papers from the Copenhagen Polis Centre 2, Stuttgart: Steiner 1995 (Historia Einzelschriften 95)
 • Mogens Herman Hansen & Kurt Raaflaub (edd), More Studies in the Ancient Greek Polis. Papers from the Copenhagen Polis Centre 3, Stuttgart: Steiner 1996 (Historia Einzelschriften 108)
 • The Copenhagen Polis Center Lưu trữ 2019-08-21 tại Wayback Machine
 • Berent M. Greece: The Stateless Polis (11-4 centuries B.C.). In Grinin L. E. et al. (eds.) The Early State, Its Alternatives and Analogues (pp. 364–387). Volgograd, Uchitel, 2004 The early State, Its Alternatives and Analogues
 • Vliet, E. van der Polis. The Problem of Statehood. Social Evolution & History 4(2), September 2005 (pp. 120–150) Polis. The Problem of Statehood

Tham khảo

sửa