Phát triển sản phẩm mới (New product development)

Thị trường thích hợp (Niche market)

Sản phẩm khác biệt (Product differentiation)