Lịch sử Việt Nam
NỀN VĂN HÓA TRƯỚC THIÊN CHÚA GIÁNG SINH
Văn minh sông Hồng
Hồng Bàng thiên niên kỷ 4 - 258 TCN
Nhà Thục 257 - 207 TCN
Nhà Triệu 207 - 111 TCN
KHỞI NGHĨA VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC
Bắc thuộc lần I 111 TCN - 39 SCN
  Thi Sách 39
Trưng Nữ Vương 40 - 43
Bắc thuộc lần II 43 - 544
  Khởi nghĩa Bà Triệu 248
Nhà Tiền Lý Triệu Việt Vương 544 - 602
Bắc thuộc lần III 602 - 905
  Mai Hắc Đế 722
  Phùng Hưng 791 - 798
Tự chủ 905 - 938
  Họ Khúc 906 - 930
  Dương Đình Nghệ 931 - 937
  Kiều Công Tiễn 937 - 938
KỶ NGUYÊN HOÀNG KIM VÀ MỞ MANG BỜ CÕI
Nhà Ngô 939 - 965
Loạn 12 sứ quân 966 - 968
Nhà Đinh 968 - 980
Nhà Tiền Lê 980 - 1009
Nhà Lý 1009 - 1225
Nhà Trần 1225 - 1400
Nhà Hồ 1400 - 1407
Nhà Hậu Trần 1407 - 1413
Bắc thuộc lần IV 1414 - 1427
  Khởi nghĩa Lam Sơn 1418 - 1427
Nhà Hậu Lê (Lê sơ) 1428 - 1527
NAM BẮC TRIỀU TRANH CHẤP VÀ GIANG SƠN CHIA RẼ
Nhà Mạc 1527 - 1533
Nhà Hậu Lê (Lê trung hưng) 1533 - 1788 Nhà Mạc 1533 - 1677
  Trịnh-Nguyễn phân tranh 1627 - 1673 Chúa Trịnh 1545 - 1787 Chúa Nguyễn 1558 - 1777Nhà Tây Sơn 1778 - 1802
CHẤM DỨT VƯƠNG TRIỀU VÀ CỘNG SẢN DỰNG NGHIỆP
Nhà Nguyễn 1802 - 1945
  Pháp thuộc 1887 - 1940
  Thế chiến 1 1914 - 1918
  Thế chiến 2 1939 - 1945
  Đế quốc Việt Nam 1945
Chiến tranh Đông Dương 1945 - 1975
  Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 - 1976
  Quốc gia Việt Nam 1949 - 1955   Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (miền Bắc)
  Việt Nam Cộng hòa 1955 - 1975
  Cộng hòa Miền Nam Việt Nam 1969 - 1976
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ 1976

Xem thêm

sửa