Tên: ∆ P Ø I P U Ø I (APoiPuoi)

Tên thật: Lê Minh Khang

Tuổi: 18 tuổi

Nơi ở: TP H.C.M, Việt Nam