Wikipedia open encyclopedia. I have this account to explore things and contribute with some articles Thành tích (Achivements)

Wikipedia extended confirmed.svgThành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)