Profiles:

Tên : Bùi Phương Linh

Năm sinh : 1991

Những bài đã làm :

1.Đồng tính luyến ái.

Những bài đang dịch :

1.Vincent Van Gogh

Project: Vietnamese myths, fairy tales and legends (wiki english)