Đây là một tài khoản khác của BeyoncetanDraftydrafty.