Tôi là Biển Thước - người thời Tam Hoàng Ngũ Đế - có biệt hiệu là Thánh Dược, tuy chữa khỏi cho rất nhiều người nhưng đến khi mẹ tôi lâm bệnh thì tôi lại bó tay. Bởi vậy thằng em tôi với vứt tấm biển hiệu Thánh Dược đi mà treo tấm biển khác ghi 5 chữ Biển Thước trá thế gian, Tần Hoãn thời Xuân Thu Chiến Quốc được người đời mượn danh tính của tôi để gọi.