Tác vụ sửa

Bot Bạn có biết thực hiện các tác vụ dưới đây liên quan đến mục Bạn có biết:

  • Tạo trang danh sách gửi thư
  • Gửi thông báo đến trang thảo luận thành viên
  • Thêm bản mẫu vào trang thảo luận bài viết
  • Cập nhật các trang dữ liệu có liên quan (trang theo tuần và trang chung)

Cú pháp lệnh sửa

* [[Tên bài]]
*: Tên thành viên 1|Tên thành viên 2|Tên thành viên 3|...
*: Chữ ký (tối thiểu 10 ký tự, có thể thêm hoặc không)

Ghi chú:

  • Tên bài, danh sách tên thành viên và chữ ký (nếu có) phải nằm trên hai (hoặc ba) dòng liên tiếp. Các ký tự đánh dấu dòng lần lượt là **: (dùng *: cho dòng chứa chữ ký).
  • Tên thành viên phải có tối thiểu 1 ký tự; hai dấu gạch đứng liên tiếp (||) hoặc một dấu gạch đứng ở đầu hoặc cuối dòng (|) sẽ khiến cả lệnh (tên bài, tên thành viên, chữ ký) bị coi là không hợp lệ. Khoảng trắng xung quanh các dấu gạch đứng sẽ được bỏ qua, nhưng tất cả tên thành viên phải nằm trên cùng dòng. Bot sẽ bỏ qua các trang thảo luận thành viên chưa tồn tại.
  • Chữ ký tuỳ chỉnh phải có tối thiểu 10 ký tự. Chữ ký ngắn hơn mức này sẽ không được tính vào lệnh.
  • Chú thích HTML <!-- --> sẽ được bỏ qua khi phân tích.