Police man ganson.svg
Thành viên này là "cảnh sát nằm vùng" tại trang Thay đổi gần đây.