Thường thì tôi dùng IP để đóng góp. Tài khoản này chủ yếu để chuyển tên
bài viết, lùi sửa đổi phá hoạt hàng loạt, và thỉnh thoảng tham gia biểu quyết.