Chữ ký Che

Quyền thành viênSửa đổi

Nhật trình cấp quyền thành viên: 08:54, ngày 13 tháng 5 năm 2020 Che Guevara VN Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên, người lùi sửa và thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017

  • Ngày 2 tháng 12 năm 2014 được cấp quyền Người lùi sửa, do BQV Hoang Dat thực hiện.
 Thành viên này có quyền lùi sửa trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
  • Ngày 10 tháng 11 năm 2014 được cấp quyền Người tự đánh dấu tuần tra, do BQV Conbo thực hiện.
  • Ngày 11 tháng 9 năm 2013 được cấp quyền tuần tra viên, do BQV Thái Nhi thực hiện.
 Thành viên này có quyền tuần tra trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)

Tài khoản botSửa đổi

  1. Bot của Che
  2. Không quảng cáo tại wiki