9 Tâm tui cũng chính tâm,

Nhiệt tình cũng có, mà "hâm" cũng nhiều ;)

Cũng liều thưa thốt đôi điều

Biết gì nói thế, chẳng chiều một ai.

Lỡ mang cái tiếng ba gai

Nhưng chẳng lòn cuối, hàng hai bao giờ...

lol