Tên: Li Dừa

Còn gọi là: Coco Lee

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt

Lĩnh vực quan tâm: Văn học, Nghệ thuật, Ẩm thực