Từ tháng 4/2011 tôi chuyển sang sử dụng tài khoản ngocminh.oss, xin hãy xem trang thành viên mới của tôi.

Gửi các bảo quản viên: bạn có thể khoá tài khoản này lại nếu thấy cần thiết.

--cúmèo89 (thảo luận) 16:48, ngày 15 tháng 4 năm 2011 (UTC)