Thành viên:DHN-bot/Thuật ngữ/Ấn Độ

  • cantonment: thị xã quân sự
  • city municipal council: hội đồng thành phố"
  • census town: thị xã điều tra dân số
   thị trấn thống kê, xem Census town
  • estate office: estate office estate office
   văn phòng nhà đất (an attached department of Ministry of Housing and Works)
  • gram panchayat: gram panchayat
   thêm chú thích gram panchayat (hội đồng làng)
  • industrial notified area: khu vực thông báo công nghiệp
   khu công nghiệp được lưu ý
   Nhưng không chắc lắm vì không tìm thấy định nghĩa ở đâu cả.
  • industrial township: thị trấn công nghiệp
  • municipality: khu đô thị "
  • municipal board: ban đô thị
  • municipal committee: ủy ban đô thị
  • municipal council: hội đồng đô thị
  • municipal corporation: tập đoàn đô thị
   hội đồng đô thị (vì giống municipal council nhưng dành cho thành phố lớn, gọi tập đoàn nghe như "tập đoàn kinh tế")
   có nên đổi "đô thị" thành "thành phố"?
  • khu vực thông báo (notified area) "
   khu vực được lưu ý
  • ủy ban khu vực thông báo (notified area committee)
  • nagar panchayat
  • thị xã thông báo (notified town)
   thị xã được lưu ý
  • khu vực thị xã thông báo (notified town area)
   khu vực thị xã được lưu ý
  • ủy ban thị xã nhỏ (small town committee)
  • ủy ban khu vực thị xã (town area committee)
  • hội đồng đô thị (municipal council)
  • panchayat town: thị xã panchayat
  • township: thị trấn
  • town: thị xã NHD (thảo luận) 06:51, ngày 11 tháng 3 năm 2008 (UTC)

Tôi đề nghị "notified" dịch thành "được lưu ý" vì định nghĩa tại en:Notified area (a notified area is any land area earmarked by legal provision for future development. - những vùng này sắp tăng dân số đạt ngưỡng để nâng lên cấp đô thị cao hơn). Tmct (thảo luận) 13:48, ngày 12 tháng 3 năm 2008 (UTC)

Có nên dịch thành "quy hoạch" như trong thảo luận không? NHD (thảo luận) 05:04, ngày 21 tháng 3 năm 2008 (UTC)

Tôi đi hỏi Casa xem vậy. Tmct (thảo luận) 01:34, ngày 24 tháng 3 năm 2008 (UTC)

Tôi cũng không chắc chắn từ "notified" được dịch chính xác là gì. Theo tôi nghĩ thì nó nói đến một khu vực đã được quy hoạch trước, có thể là đã được quy hoạch cho đến năm 2020, vùng đó sẽ là khu đô thị, hoặc vùng đó sẽ trở thành khu công nghiệp, khu sinh hoạt tôn giáo, sẽ là đô thị cấp cao hơn, sẽ là đô thị vệ tinh...Casablanca1911 13:39, ngày 24 tháng 3 năm 2008 (UTC)