"Nếu ai ai cũng sáng suốt biết trước, thì Hoàng đế ngày xưa đâu có mất giang sơn."