Biểu tượng của hôi

Euleny không còn là trẻ, thấy Wikipedia thú vị nên vào viết cho vui.