Người thành viên đó chỉ xuất hiện khi Tayaga334 VNAUTTP cần sửa điện thoại (do điện thoại hơi lag) khoảng 5/6 ngày. Nếu thành viên này đang bận rộn sẽ không hoạt động.