Thành viên:Hóa Quyền/Hồ Văn Hải

Nội dung này không phải của bác sĩ hồ hải ~~~~

Nên xóa nhé mạo danh là không được ~~~~