Thành viên:Ngomanh123/Bài

Bài đã khởi tạoSửa đổi

Sĩ quan Trung Hoa, Triều Tiên, Hàn Quốc, Hoa KỳSửa đổi

 1. Lý Tác Thành
 2. Hàn Vệ Quốc
 3. Thẩm Kim Long
 4. Đinh Lai Hàng
 5. Pak Yong-sik
 6. Kim Kyok-sik
 7. Ri Myong-su
 8. Hwang Pyong-so
 9. Song Young-moo
 10. Joseph Dunford
 11. Han Min-goo
 12. Triệu Khắc Thạch
 13. Miêu Hoa
 14. Trương Dương
 15. Lý Kế Nại
 16. Liêu Tích Long
 17. Tống Phổ Tuyển
 18. Tôn Kiến Quốc
 19. Từ Phấn Lâm
 20. Triệu Tông Kỳ
 21. Trương Sỹ Ba
 22. Đỗ Hằng Nham
 23. Điền Tu Tư
 24. Vương Kiến Bình
 25. Chử Ích Dân
 26. Vương Hỷ Bân
 27. Lý Thế Minh
 28. Điền Trung
 29. Vương Hải
 30. Viên Dự Bách
 31. Vương Giáo Thành
 32. Trịnh Vệ Bình
 33. Lưu Lôi
 34. Đỗ Kim Tài
 35. Đặng Xương Hữu
 36. Vương Hồng Nghiêu
 37. Ngụy Phượng Hòa
 38. Sái Anh Đĩnh
 39. Bành Dũng
 40. Thích Kiến Quốc
 41. Ngụy Lượng
 42. Lưu Nguyên
 43. Vương Gia Thắng
 44. Lưu Việt Quân
 45. Vương Quốc Sinh
 46. Trương Thăng Dân
 47. Trương Thư Quốc
 48. Vương Kiến Dân
 49. Mã Nghi Minh
 50. Ất Hiểu Quang
 51. Vương Ninh
 52. Lý Trường Tài
 53. Chu Á Ninh
 54. Phạm Kiêu Tuấn
 55. Ngô Xã Châu
 56. Hà Bình
 57. Thiệu Nguyên Minh
 58. An Triệu Khánh
 59. Trương Hải Dương
 60. Tôn Đại Phát
 61. Ngô Thắng Lợi
 62. Tưởng Vĩ Liệt
 63. Tô Chi Tiền
 64. Tô Sĩ Lượng
 65. Lý Kiều Minh
 66. Ngô Kiệt Minh
 67. Vu Trung Phúc
 68. Trịnh Hòa
 69. Chu Phúc Hi
 70. Vương Quán Trung
 71. Khang Phi
 72. Giả Đình An
 73. Lưu Phúc Liên
 74. Trần Quốc Lệnh
 75. Tĩnh Chí Viễn
 76. Cao Tân
 77. Tần Sinh Tường
 78. Chương Thấm Sinh
 79. Dương Đức Thanh
 80. Lưu Hiểu Giang
 81. Bành Tiểu Phong
 82. Viên Thủ Phương
 83. Chu Khải
 84. Thịnh Bân
 85. Chu Sinh Lĩnh
 86. Tôn Tư Kính
 87. Hứa Diệu Nguyên
 88. Dụ Lâm Tường
 89. Ngô Song Chiến
 90. Hầu Hạ Hoa
 91. Trương Định Phát
 92. Lý Thượng Phúc
 93. Thạch Vân Sinh
 94. Kiều Thanh Thần
 95. Lưu Thuận Nghiêu
 96. Đồng Thế Bình
 97. Tôn Trung Đồng
 98. Hồ Ngạn Lâm
 99. Bùi Hoài Lượng
 100. Hoàng Hiến Trung
 101. Khương Phúc Đường
 102. Lưu Thư Điền
 103. Khâu Diên Bằng
 104. Đỗ Cảnh Thần
 105. Từ Hồng Mãnh
 106. Kim Yong-chun
 107. Kim Il-chol
 108. O Jin-u
 109. Vưu Hải Đào
 110. Lưu Chấn Lập
 111. Kim Won-hong
 112. Ri Yong-gil
 113. Trương Liên Trung
 114. Ri Yong-mu
 115. Phan Lương Thì
 116. Tống Đan
 117. Cố Văn Căn