<gallery>

]] Đậu Hiền (1996-...) Đạt danh hiệu tiến sĩ khi mới 16 tuổi. Chị là người thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chị hoàn thành 12 cấp học khi chỉ mới 10 tuỏi, đạt được bằng thạc sĩ vào năm 13 tuổi. Và là tiến sĩ trẻ nhất cho đến bây giờ. Hiện tại chị đang tiếp tục phấn đấu để đạt được học vị Giáo sư vào năm 19 tuổi. Chị là người có chỉ số IQ cao thuộc dạng bậc nhất thế giới và là niềm tự hào và cũng chính là tương lai của đất nước~~~~

Sửa đổi