Admin mop.PNGNgười dùng này là một bảo quản viên của Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)