Hominhhuy91
Bản thân
Thành viên này là người
Việt Nam.
Thành viên này là nam giới.
Tên: Hồ Minh Huy
Sinh nhật: 1991
Nơi ở hiện tại: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Lịch sử
Website: https://instagram.com/
Ngôn Ngữ
Thạo các thứ tiếng: Tiếng Việt, Tiếng Anh.
viThành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.