Hong quàn,bất mãn xã hội ghét mấy tên Chí Phèo làm xấu mặt anh em