Cyberpower678 và Harej được Internet Archive hỗ trợ công việc của họ trên InternetArchiveBot.

Tìm hiểu thêm nhiều hơn về InternetArchiveBot trên Meta-Wiki.

Nhiệm vụ của BotSửa đổi

  1. Tìm kiếm các liên kết chết được gắn thẻ và thêm liên kết lưu trữ vào các chú thích được gắn thẻ.
  2. Tìm kiếm các liên kết chết không được gắn thẻ và thêm liên kết lưu trữ vào phần tài liệu tham khảo.
  3. Tìm kiếm tài liệu tham khảo về sách và thêm liên kết đến tham chiếu đến bản sao có thể đọc được của sách.