Cyberpower678 và Harej được Internet Archive hỗ trợ công việc của họ trên InternetArchiveBot.

Tìm hiểu thêm về InternetArchiveBot trên Meta-Wiki. Mã nguồn của robot có tại GitHub.


Nhiệm vụ của Bot

  1. Tìm kiếm các liên kết hỏng được gắn thẻ và thêm liên kết lưu trữ vào các chú thích được gắn thẻ.
  2. Tìm kiếm các liên kết hỏng không được gắn thẻ và thêm liên kết lưu trữ vào phần tài liệu tham khảo.
  3. Tìm kiếm tài liệu tham khảo về sách và thêm liên kết đến tham chiếu đến bản sao có thể đọc được của sách.