Thành viên:Iosraia/Bản mẫu/Mời CL

Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Ví dụ sửa

Mời bạn tham gia thảo luận và cho ý kiến tại trang đề cử bài viết chọn lọc của bài Ví dụ. Cảm ơn. ~~~~

Tài liệu

Cú pháp:

{{thế:Thành viên:Huỳnh Nhân-thập/Bản mẫu/Mời CL
| 1    = <!--Nếu chỉ là "bài viết" thì bỏ, nếu là danh sách thì gõ: danh sách; KBB-->
| 2    = <!--Chọn lọc thì bỏ, tốt thì viết "tốt"-->
| 3    = <!--Nếu trang đề cử là Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/X/xyz thì gõ "/xyz", nếu chỉ là Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/X thì bỏ-->
| tên  = <!--Tên bài viết, ví dụ: X; BB-->
| xưng = <!--Nếu chỉ xưng hô bằng "bạn" thì bỏ, nếu muốn xưng kiểu khác thì ghi vào; KBB-->
}}

Với KBB là "không bắt buộc", BB là "bắt buộc". Không cần ký tên