Tôi là một người yêu thích lịch sử, âm nhạc và trò chơi điện tử.