Keo010122Bot
Người chủ
User icon.svg
Face-angel.svg
User icon.svg
Robot icon.svg


   (Keo010122)      (Bot)

Thư viện / khuôn khổ WikiFunctions .NET
Ngôn ngữ lập trình C# (AWB 6.2.1.0)
Môi trường / hệ điều hành Microsoft Windows
21 tháng 4, 2020
30.000+