Mở trình đơn chính

Lê Trần Hoàng Huy

Gia nhập ngày 31 tháng 7 năm 2015

Xin chào, mình tên Huy, hiện đang ở Thành phố Hồ Chí Minh.