Chân dung của tôi

Tên Hiệu: Michael Faraday

Tình trạng: Sống dậy từ cõi chết, tái tổ hợp lại ADN và tế bào

Tham Gia: Dự án Vật Lý

Chức Vụ: Thành viên thông thường

Tiểu sử: mời xem tại đây