Trang này tôi tạo để viết nháp và lưu trữ các bài nháp của cá nhân tôi.

Mỗi bài nháp cho vào một khung hình chữ nhật màu xám, mỗi khung cách nhau bằng một thẻ <br>. Bài mới viết ở trên cùng.

:)

Nháp sửa

(Tiêu đề)

(Nội dung)User style common.css

Help:User_style

/* Covers most text */
body {
font-family: "Segoe UI", "Open Sans", "Roboto", sans-serif
}

/* Covers some headers */
.mw-body h1, .mw-body h2 {
font-family: "Constantia", "Georgia", serif
}


2017/04/03/01

Thành viên:Minh Tấn/Nháp/Đầu

 

 Y

  

 

  Đồng ý

 

 


Medium Tactical Vehicle Replacement