Tôi là Minhtuan2007002,và tôi đóng góp với vai trò là thành viên Wikipedia,nếu tôi đóng góp sai thì các bạn có thể đóng góp trên trang để tôi có thể cải thiện hơn. Thống nhất trong đa dạng-Unity in Diversity. file:///C:/Users/DELL/Downloads/Untitled%20design-Medium-Quality%20(1).jpg