Cờ
Thành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Thành viên này có quyền lùi sửa trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Thành viên này có quyền tự đánh dấu tuần tra trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Thành viên này có quyền tuần tra trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Thông tin chung
Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 3 năm, 5 tháng và 23 ngày.
10.000+Thành viên này đã có hơn 10.000 sửa đổi trên Wikipedia.
Thành viên này là một tuần tra viên Thay đổi gần đây.
Hình tôi đang đi tuần tra thay đổi gần đây (đau cổ)

:p