Thành viên:Mxn/Tủ sách/Dữ liệu

Hãy cập nhật dữ liệu này thường xuyên theo trang thống kê:

  • Lúc cập nhật: 1 tháng 7 năm 2009
  • Số từ: 48 triệu
  • Số bài: 93.000
  • Kích thước CSDL: 378 MB
  • Tỷ lệ bài sơ khai (dưới 2 kB): 67,1%