Thành viên:Mxn/Tủ sách/Ngăn 20 trống

|- |bgcolor=white height=35|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |bgcolor=white|  |- |colspan=20 height=3 bgcolor=#8b4513|